ประกาศห้องสอบ
รายชื่อที่ไม่ได้รับการยืนยัน หรือยืนยันหลัง วันเวลาที่กำหนด

ขอให้นักศึกษาที่เข้าสอบ

แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา/ชุดกิจกรรม(มีตรามหาวิทยาลัย)

เท่านั้น และนำบัตรประจำตัวมาแสดงต่อผู้คุมสอบ

รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์
ห้องกาแล3  ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จำนวน 28 ที่นั่งสอบ  วันสอบ 05 ตุลาคม 2565 เวลาสอบ 13.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ
1 62125010137 นางสาวกชกร เกียรติธนพงศ์ การบัญชี      
2 62125010109 นางสาวกนกภรณ์ ธรรมศร การบัญชี      
3 62122420106 นายกมล ใบโพธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์      
4 62124170101 นายก่อกุศล ปัญญากูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
5 63162700104 นางสาวกัญติมา ฝายเผือก เทคโนโลยีโยธา      
6 63162700105 นายกิตติชัย ปิงแก้ว เทคโนโลยีโยธา      
7 62123010108 นางสาวกุลธิดา ทองเนตร ภาษาไทย      
8 62181020217 นางสาวกุลธิดา แสวงวัฒนา ภาษาอังกฤษ      
9 62123010105 นางสาวจันทรรัตน์ เวนวล ภาษาไทย      
10 61181560103 นางสาวจุฑารัตน์ พลไธสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป      
11 62123390119 นายเจษฎา สายอินทร์ นิติศาสตร์      
12 62122420104 นายฉานพล มหาพรม วิทยาการคอมพิวเตอร์      
13 62122420101 นางสาวชลิดา กลอนกลาง วิทยาการคอมพิวเตอร์      
14 62124170102 นางสาวฐิติมา แก้วมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
15 63162700103 นางสาวณฤมล เครือวงวัง เทคโนโลยีโยธา      
16 62122420109 นางสาวณัฐชฎาพร มีเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์      
17 63162700102 นายณัฐดนัย เทพา เทคโนโลยีโยธา      
18 62123010115 นางสาวดรุณี โกฎิคำ ภาษาไทย      
19 63162700101 นางสาวทวิตา หลวงบุตร เทคโนโลยีโยธา      
20 62122420108 นายธีรภัทร ริ้งแจ้ง วิทยาการคอมพิวเตอร์      
21 62125010122 นางสาวนารีลักษณ์ ปัญญาเครือ การบัญชี      
22 63162700109 นายปริญญา หาญศึก เทคโนโลยีโยธา      
23 62181860110 นางสาวปิยะะิดา ขันตีะ การศึกษาปฐมวัย      
24 63162700108 นายพฤกษชาติ ปิตะระดะ เทคโนโลยีโยธา      
25 62122420105 นางสาวพัชรินทร์ นครจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์      
26 62123010102 นางสาวพิมพ์ชนา วัฒนะศิริบูรณ์ ภาษาไทย      
27 61181020233 นางสาวพีรกานต์ ไชยรุ่งเรือง ภาษาอังกฤษ      
28 62125010130 นางสาวภัทราภรณ์ ก๋าเร็ว การบัญชี      
รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์
ห้องกาแล4  ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จำนวน 28 ที่นั่งสอบ  วันสอบ 05 ตุลาคม 2565 เวลาสอบ 13.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ
1 61181020202 นายภานุวัฒน์ จิตตะวิกุล ภาษาอังกฤษ      
2 63162700106 นายภูบดี แพนพันธ์อ้วน เทคโนโลยีโยธา      
3 62122420102 นายภูวสืษฏ์ เนรมิตภูริพัฒน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์      
4 62125010119 นางสาวมยุรี ใฝ่ผลดีเลิศ การบัญชี      
5 62123010113 นางสาวมัลณิกา แปงนุจา ภาษาไทย      
6 62125010112 นางสาวมัลลิกา เครือวงศ์ การบัญชี      
7 62123010111 นางสาวมาณิสา เพชรโต ภาษาไทย      
8 61181020204 นางสาวรัฐพร แก้วใส ภาษาอังกฤษ      
9 62123010109 นางสาวรินทิพย์ คมขำ ภาษาไทย      
10 61181020207 นางสาวฤทัยกานต์ วงษ์งาม ภาษาอังกฤษ      
11 61181400211 นางสาวลลิตา พันธ์งอก คณิตศาสตร์      
12 61181400214 นางสาววนัชพร อรินทร คณิตศาสตร์      
13 62124170105 นายวันชัย คำมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
14 61181860216 นางสาววันวิสาข์ แสงอาทิตย์ การศึกษาปฐมวัย      
15 61181010211 นางสาววาสินี นุ่มวาที ภาษาไทย      
16 62181020225 นางสาววิภา ชนะมงคลกุล ภาษาอังกฤษ      
17 61181400218 นางสาววิมพ์วิภา ปัญญาโชติ คณิตศาสตร์      
18 62125010132 นางสาววิมลสิริ กาบวงศ์แก้ว การบัญชี      
19 61181560132 นางสาวศิรดา หมายถมกลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป      
20 62123390108 นางสาวสตรีรัตน์ ทำขานะ นิติศาสตร์      
21 61181560126 นายสิริพุฒิ คงห้วยรอบ วิทยาศาสตร์ทั่วไป      
22 62124170103 นางสาวสุฎามาศ ทิลาวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
23 62123010112 นางสาวสุพัชญา จันทร์หอม ภาษาไทย      
24 61181020224 นางสาวสุภาพร เครือคำอ้าย ภาษาอังกฤษ      
25 62124170109 นางสาวอภิญญา ถาเอี้ยง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
26 61181010228 นางสาวอมราพรรณ กันมุข ภาษาไทย      
27 62125010135 นางสาวอรทัย นันทบวรกิจ การบัญชี      
28 62124170104 นางสาวอาธิวา คาเอ้ย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ