:: ลักษณะข้อสอบ
ข้อสอบทั้งหมด 4 ตอน จำนวน 80 ข้อ ดังนี้
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
2. การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word เวอร์ชัน 2013 ขึ้นไป
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้งานคำสั่งต่างๆ ได้แก่ การสร้าง การจัดรูปแบบการจัดเก็บไฟล์เอกสาร การสร้างตารางและการใส่ภาพหรือกราฟิก
3. การใช้โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Excel เวอร์ชัน 2013 ขึ้นไป
การใช้โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานคำสั่งต่างๆ ได้แก่การสร้าง การจัดรูปแบบ การคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้สูตรและฟังก์ชั่นมาตรฐาน การสร้างกราฟและการใส่ภาพหรือกราฟิก
4. ข้อสอบวิเคราะห์โจทย์ถูก-ผิด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ภาครัฐ การใช้งานอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจำวัน
 
 :: ระบบและวิธีทดสอบ
 

นักศึกษาที่จะเข้าสู่ระบบทำข้อสอบได้ ต้องผ่านการยืนยันการสมัครสอบแล้ว
(ยืนยันการสมัครก่อนวันสอบ 2 วัน โดยติดต่อโดยตรงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์)

การเข้าสู่ระบบข้อสอบแบบ Online นิสิตจะต้อง Login โดยใช้
รหัสเข้าห้องสอบ: ผู้คุมสอบจะแจ้งให้ทราบเมื่อถึงกำหนดเวลาเริ่มทำข้อสอบ
Uesrname คือ รหัสนักศึกษา
Password คือ รหัสส่วนตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นรหัสเดียวกับระบบ e-Mail ของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาใช้ลงทะเบียนสมัครสอบ

ข้อสอบจำนวน 80 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะนับเวลาถอยหลัง ขอให้นักศึกษากดปุ่มส่งคำตอบเมื่อทำข้อสอบเสร็จ เพื่อให้ระบบบันทึกคำตอบ และคำนวณคะแนน

กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่นไฟตก ให้นักศึกษาติดต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อพิจารณาขยายเวลาในการทำข้อสอบ เป็นกรณีพิเศษ

* ข้อควรระวัง
ในกรณีที่นักศึกษากดปุ่มส่งคำตอบแล้ว แล้วทำการเข้าสู่ระบบทำข้อสอบอีกครั้ง ระบบจะทำการลบข้อมูลการทำข้อสอบเดิมของนักศึกษาทั้งหมด

หากนักศึกษากดปุ่มใดๆ บนคีย์บอร์ดในระหว่างการทำข้อสอบ จะส่งผลให้ระบบ ทำการส่งคำตอบ และสิ้นสุดการทำข้อสอบของนักศึกษา โดยอัตโนมัต

ในระหว่างการทำข้อสอบ หากนักศึกษาออกจากหน้าจอการทำข้อสอบ หรือสลับไปใช้งานหน้าจอหรือหน้าต่างการทำงานอื่น จะถือเป็นการทุจริต