หลักการและเหตุผล  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เริ่มดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ ในปี พ.ศ.2546 และดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงตาม วัตถุประสงค์และนโยบายของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ซึ่งระบบบริหารจัดการ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและท้องถิ่น

โดยอยุ่บนพื้นฐานของความมีอิสระ ความคล่องตัว ในการบริหารจัดการ ความมีเสรีภาพทางวิชาการ อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ในด้านการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 4 ประเด็นหลัก คือ การบริหารแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบและติดตามผลงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการส่งผลต่อการสนับสนุน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการแก่ผู้ดำเนินงานจัดการ กับข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถสนองการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สู่ระบบการบริหารมุ่งสัมฤทธิ์ผลในที่สุด