สถิตินักศึกษาที่เข้ารายงานตัว
แยกตามสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา   2563

ที่ สาขาวิชา รหัสสาขา รหัสระดับ ระดับการศึกษา จำนวน(คน) ดูรายชื่อ
1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 156 2 ปริญญาตรี 4 ปี 1 รายชื่อ
2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 216 2 ปริญญาตรี 4 ปี 2 รายชื่อ
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 282 2 ปริญญาตรี 4 ปี 1 รายชื่อ
4 ดนตรี 304 2 ปริญญาตรี 4 ปี 1 รายชื่อ
5 รัฐประศาสนศาสตร์ 333 2 ปริญญาตรี 4 ปี 1 รายชื่อ
6 การเมืองและการปกครอง 334 2 ปริญญาตรี 4 ปี 2 รายชื่อ
7 ศิลปะและการออกแบบ 336 2 ปริญญาตรี 4 ปี 3 รายชื่อ
8 นิติศาสตร์ 339 2 ปริญญาตรี 4 ปี 4 รายชื่อ
9 ภาษาจีน 350 2 ปริญญาตรี 4 ปี 3 รายชื่อ
10 นิเทศศาสตร์ 354 2 ปริญญาตรี 4 ปี 1 รายชื่อ
11 การตลาด 416 2 ปริญญาตรี 4 ปี 1 รายชื่อ
12 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 420 2 ปริญญาตรี 4 ปี 2 รายชื่อ
13 การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 427 2 ปริญญาตรี 4 ปี 1 รายชื่อ
14 การบัญชี 501 2 ปริญญาตรี 4 ปี 1 รายชื่อ
15 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 207 3 ปริญญาตรี 2 ปี 1 รายชื่อ
16 เทคโนโลยีไฟฟ้า 210 6 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 1 รายชื่อ
17 เทคโนโลยีโยธา 270 6 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 1 รายชื่อ
18 การตลาด 412 6 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 1 รายชื่อ
รวมจำนวน 28  คน