สถิติการชำระเงินรายงานตัวนักศึกษา
แยกตามคณะวิชา ประจำปีการศึกษา  2563

ที่ คณะวิชา จำนวน
ผู้กรอกข้อมูล
รอบที่1
จำนวน
ผู้ชำระเงิน
รอบที่1
จำนวน
ผู้กรอกข้อมูล
รอบที่2
จำนวน
ผู้ชำระเงิน
รอบที่2
จำนวน
ผู้กรอกข้อมูล
รอบที่3
จำนวน
ผู้ชำระเงิน
รอบที่3
จำนวน
ผู้กรอกข้อมูล
รอบที่4
จำนวน
ผู้ชำระเงิน
รอบที่4
จำนวน
ผู้กรอกข้อมูล
รอบที่5
จำนวน
ผู้ชำระเงิน
รอบที่5
จำนวน
ผู้กรอกข้อมูล
รอบที่6
จำนวน
ผู้ชำระเงิน
รอบที่6
จำนวน
ผู้กรอกข้อมูล
รวม
จำนวน
ผู้ชำระเงิน
รวม(คน)
สถิติสาขา
1 ครุศาสตร์ 146 143 86 78 25 23 20 16 6 4 0 0 283 264 เรียกดู
2 เทคโนโลยีการเกษตร 5 5 3 2 3 3 2 2 0 0 1 1 14 13 เรียกดู
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 33 30 26 20 19 21 20 6 6 5 2 120 106 เรียกดู
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 136 128 111 93 88 81 72 66 13 11 14 5 434 384 เรียกดู
5 วิทยาการจัดการ 59 52 54 40 38 33 39 35 13 9 7 2 210 171 เรียกดู
6 วิทยาศาสตร์ 78 77 49 42 37 37 40 37 3 1 1 0 208 194 เรียกดู
รวมจำนวน 462  คน 438  คน 333  คน 281  คน 211  คน 196  คน 194  คน 176  คน 41  คน 31  คน 28  คน 10  คน 1269  คน 1132  คน