ระบบสำรวจความต้องการ เพื่อเสนอโครงการเพิ่มสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในงาน ราชภัฏ IT-Fair ครั้งที่ 15
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ระบบปิดรับแบบสำรวจวันที่ 18 ตุลาคม 2562

หมดช่วงเวลาสำรวจแล้ว

กรุณาเข้าสู่ระบบ
*เข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้บนระบบ Single Signon
กรณีลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อฝ่าย Network อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์โดยตรงด้วยตัวท่านเองสารสนเทศผลการสำรวจความต้องการ เพื่อเสนอโครงการเพิ่มสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงาน ราชภัฏ IT-Fair ครั้งที่15

ที่ หน่วยงาน จำนวน
1 กองนโยบายและแผน 3 คน
2 กองบริการการศึกษา 6 คน
3 กองพัฒนานักศึกษา 12 คน
4 คณะครุศาสตร์ 30 คน
5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 คน
6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 คน
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 คน
8 คณะวิทยาการจัดการ 40 คน
9 คณะวิทยาศาสตร์ 19 คน
10 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 5 คน
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 6 คน
12 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 1 คน
13 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน
14 สำนักงานอธิการบดี 20 คน
15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 คน
16 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1 คน
  • รวมทั้งสิ้น
  • 219 คน
    หมายเหตุ :
    ผลการสำรวจนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์จะรวบรวมเพื่อนำเสนอโครงการและขออนุมัติงบประมาณต่อไป