ประกาศให้ทราบ  
     
 
แจ้งบุคลากรทุกท่าน ส่งรายงานประเมินการปฏิบัติราชการ (รอบประเมินครั้งที่ 2/2560) ในวันที่ 22 กันยายน 2560
แจ้งบุคลากรทุกท่าน ส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการ TOR (รอบประเมินครั้งที่ 2/2560) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
แจ้งบุคลากรทุกท่าน ส่งรายงานประเมินการปฏิบัติราชการ (รอบประเมินครั้งที่ 1/2560) ในวันที่ 30 มีนาคม 2560
แจ้งบุคลากรทุกท่าน ส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการ TOR (รอบประเมินครั้งที่ 1/2560) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
แจ้งบุคลากรทุกท่าน ส่งรายงานประเมินการปฏิบัติราชการ (รอบประเมินครั้งที่ 2/2559) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559