ผลการประเมินระบบสารสนเทศระบบ e-Resume มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้านลักษณะสารสนเทศ

Chart.

จากจำนวนผู้ร่วมให้คะแนน 83 คน
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.69 คะแนน


ด้านความสำคัญของระบบ

จากจำนวนผู้ร่วมให้คะแนน 83 คน
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.78 คะแนน