ผลการประเมินระบบสารสนเทศสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560จากจำนวนผู้ร่วมให้คะแนน 45 คน

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.79 คะแนน