แบบประเมินการใช้ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
1 ข้อมูลทั่วไป
 
เพศ
ชาย หญิง
ประเภท
บัณฑิต / มหาบัณฑิต
 
บุคคลทั่วไป
 
ผู้ประกอบการ
   
2 ลักษณะสารสนเทศ
 
รายละเอียดหัวข้อการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1
ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
2
ความมีเสถียรภาพของระบบ
3
สารสนเทศที่ได้มีประโยชน์และทันสมัย
4
ง่ายต่อการใช้งาน
5
ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
6
ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่นำเสนอบนเครือข่ายสาธารณะ

  หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจ
  5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = พอใจ 1 = ไม่พอใจ
   
3 ข้อดี
 
   
4 ข้อเสนอแนะ