ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 รศ.ดร. สมเกียรติ  สายธนู
อธิการบดี
.

 

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร. วิยดา เหล่มตระกูล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. นพนันท์ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบภูมิทัศน์

ผศ.ดร. ปริเยศ สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย

นาง อัจฉริยา ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์

ผศ. พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ

ผศ.ดร. สุขเกษม ลางคุลเสน
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์

ผศ. เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป

ผศ. รัชดาพร หวลอารมณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

ผศ. วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านอาคารสถานที่

ผศ.ดร. อภิรักษ์ ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์
 ผศ.ดร. ปรารถนา  โกวิทยางกูร
คณบดีคณะครุศาสตร์
.

 

ผศ.ดร. กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

ดร. เกศนีย์ อิ่นอ้าย
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ดร. สุจิตรา ปันดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์
 ผศ. สมศักดิ์  ศรีสวการย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
.

 

ดร. เยาวเรศ ชูศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นาย ชัยวุฒิ โกเมศ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

นาย สมศักดิ์ ก๋าทอง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผศ.ดร. พงศธร  คำใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
.

 

นาย อัคจร แม๊ะบ้าน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

นางสาว เสาวรีย์ บุญสา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร

ผศ. วิไลลักษณ์ พรมเสน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ
 ผศ.ดร. ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
.

 

นาย สยุมภู อุนยะพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาว นุสรา แสงอร่าม
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร. ณัฐวุฒิ ปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการบริการวิชาการและวิจัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผศ. จักรกฤษณ์  ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
.

 

นางสาว ณิชานภาพร จงกะสิกิจ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ. พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

ผศ. ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผศ.ดร. นันทินา  ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
.

 

ผศ.ดร. จำเนียร มีสำลี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร. ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

นางสาว ปิยะรัตน์ ทองธานี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริหารศูนย์การเรียนรู

สำนักงานอธิการบดี
 นาย ปรีชา  ไชยโย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
.

 

นาง วิมลพรรณ ทองเกล็ด
ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน
 นาย วรากร  เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
.

 

กองบริการการศึกษา
 นางสาว ต้องตา  จรูญศรีวัฒนา
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
.

 

นางสาว นงเยาว์ ตะนะวงค์
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

กองพัฒนานักศึกษา
 นาย บรรจง  สมศรี
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
.

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผศ. ไพจิตร  สุขสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
.

 

นาง จิระประภา คำราช
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย ชลาพันธ์ อุปกิจ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว ณัฐนพิน ขันนาแล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการสำนักงานวิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
 ดร. ดวงใจ  พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
.

 

ผศ. ธิติมา คุณยศยิ่ง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นาย ณรงค์ คชภักดี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 นาย ปริตต์  สายสี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม
.

 

นาย ปิยะ วัตถพาณิชย์
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ. วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นาย วาทิต ธรรมเชื้อ
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม