ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รศ.ดร. กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อธิการบดี

ผศ.ดร. ปริเยศ สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รศ. สมชัย โกศล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. ปริตต์ สายสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

ผศ.ดร. พิมผกา โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ

นาง อัจฉริยา ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์

ผศ. พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ

ผศ.ดร. สุขเกษม ลางคุลเสน
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์

ผศ. เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป

ผศ. วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ

คณะครุศาสตร์
 ผศ.ดร. ปรารถนา  โกวิทยางกูร
คณบดีคณะครุศาสตร์
.

 

ผศ.ดร. กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

ดร. เกศนีย์ อิ่นอ้าย
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ดร. สุจิตรา ปันดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. วิยดา เหล่มตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์
 ผศ. สมศักดิ์  ศรีสวการย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
.

 

ดร. เยาวเรศ ชูศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นาย ชัยวุฒิ โกเมศ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

นาย สมศักดิ์ ก๋าทอง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผศ. วิไลลักษณ์  พรมเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
.

 

นาย อัคจร แม๊ะบ้าน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ดร. บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ
 ผศ.ดร. ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
.

 

นาย สยุมภู อุนยะพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาว นุสรา แสงอร่าม
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร. ณัฐวุฒิ ปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการบริการวิชาการและวิจัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผศ. จักรกฤษณ์  ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
.

 

นางสาว ณิชานภาพร จงกะสิกิจ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ. พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

ผศ. ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผศ.ดร. นันทินา  ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
.

 

ผศ.ดร. จำเนียร มีสำลี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร. ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

นางสาว ปิยะรัตน์ ทองธานี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริหารศูนย์การเรียนรู

สำนักงานอธิการบดี
 นาย ปรีชา  ไชยโย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
.

 

นาย จตุพร จันทรมา
ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน
 นาย วรากร  เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
.

 

กองบริการการศึกษา
 นางสาว ต้องตา  จรูญศรีวัฒนา
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
.

 

นางสาว นงเยาว์ ตะนะวงค์
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

กองพัฒนานักศึกษา
 นาย บรรจง  สมศรี
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
.

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผศ. ปรีชา  โพธิ์แพง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
.

 

ผศ. ประหยัด ช่วยงาน
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ. นราธิป วงษ์ปัน
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
 ดร. ดวงใจ  พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
.

 

ผศ. ธิติมา คุณยศยิ่ง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นาย ณรงค์ คชภักดี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นาย ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาว ฉันทาพัฒน์ สมปาน
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพั

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 นางสาว เสาวรีย์  บุญสา
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
.

 

นาย ปราการ ใจดี
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นาย เจษฎา ทองสุข
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นาย ประสงค์ หน่อแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม