ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 51452010101
ชื่อ - สกุล
  นางสาวกาญจนา พุ่มสลิด
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Kanchana Pumsalid
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 26/2 หมู่ 2 ต. ยกกระบัตร  สามเงา   จังหวัด ตาก  รหัสไปรษณีย์  63130
เบอร์โทรติดต่อ
 055-597044
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)
ระดับ
  ปริญญาโท
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร)
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  31-มีนาคม-2551
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.37
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยแม่โจจ้
ตั้งอยู่ที่
  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทรายเชียงใหม่