ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
51452010101
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาวกาญจนา พุ่มสลิด
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Kanchana Pumsalid  
หมู่โลหิต
  O  
เชื้อชาติ
  THAILAND  
สัญชาติ
  THAILAND 
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 26/2 หมู่ 2 ต. ยกกระบัตร  สามเงา   จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์  63130
เบอร์โทรติดต่อ
  055-597044    
ความสามารถพิเศษ 
  - 
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  31-มีนาคม-2551
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.37
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยแม่โจจ้
ตั้งอยู่ที่
  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่