ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 51452010102
ชื่อ - สกุล
  นางสาวจุฑารัตน์ คนเก่ง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Chutharat Khonkeng
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 1/1 หมู่ 1 ต. บ้านใหม่  เมือง   จังหวัด พะเยา  รหัสไปรษณีย์  56000
เบอร์โทรติดต่อ
 054-463306
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)
ระดับ
  ปริญญาโท
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.(เคมี)
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  31-มีนาคม-2551
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.39
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตั้งอยู่ที่
  ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา