ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
51452010102
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาวจุฑารัตน์ คนเก่ง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Chutharat Khonkeng  
หมู่โลหิต
  A  
เชื้อชาติ
  THAILAND  
สัญชาติ
  THAILAND 
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ 1 ต. บ้านใหม่  เมือง   จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์  56000
เบอร์โทรติดต่อ
  054-463306    
ความสามารถพิเศษ 
  - 
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  31-มีนาคม-2551
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.39
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตั้งอยู่ที่
  ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา