ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 51452010103
ชื่อ - สกุล
  นางสาวนิตยา พันธมาศ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Nittaya Pantamas
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 25/2 หมู่ 9 ต. สวาย  ปรางค์กู่   จังหวัด ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33170
เบอร์โทรติดต่อ
 
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)
ระดับ
  ปริญญาโท
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.(เคมี)
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  31-มีนาคม-2551
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.85
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตั้งอยู่ที่
  ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร