ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 51452010105
ชื่อ - สกุล
  นายปฎิวัติ ศักดิ์กรม
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr. Patiwat Sakkrom
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 70/2 หมู่ 2 ต. นาแก  งาว   จังหวัด ลำปาง  รหัสไปรษณีย์  52110
เบอร์โทรติดต่อ
 054-329329
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)
ระดับ
  ปริญญาโท
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  31-มีนาคม-2551
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.06
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลำปาง
ตั้งอยู่ที่
  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง