ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
51452010105
     
ชื่อ - สกุล
  นายปฎิวัติ ศักดิ์กรม
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr. Patiwat Sakkrom  
หมู่โลหิต
  O  
เชื้อชาติ
  THAILAND  
สัญชาติ
  THAILAND 
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 70/2 หมู่ 2 ต. นาแก  งาว   จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์  52110
เบอร์โทรติดต่อ
  054-329329    
ความสามารถพิเศษ 
  - 
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  31-มีนาคม-2551
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.06
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลำปาง
ตั้งอยู่ที่
  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง