ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 51452010106
ชื่อ - สกุล
  นางสาวรัชยา สอนแก้ว
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Rushaya Sonkaew
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 70/1 หมู่ 3 ต. วังหิน  เมือง   จังหวัด ตาก  รหัสไปรษณีย์  63000
เบอร์โทรติดต่อ
 089-6043778
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)
ระดับ
  ปริญญาโท
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.(เคมี)
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  31-มีนาคม-2551
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.61
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตั้งอยู่ที่
  ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร