ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
51452010106
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาวรัชยา สอนแก้ว
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Rushaya Sonkaew  
หมู่โลหิต
  B  
เชื้อชาติ
  THAILAND  
สัญชาติ
  THAILAND 
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 70/1 หมู่ 3 ต. วังหิน  เมือง   จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์  63000
เบอร์โทรติดต่อ
  089-6043778    
ความสามารถพิเศษ 
  - 
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  31-มีนาคม-2551
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.61
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตั้งอยู่ที่
  ตำบลนครชุม อำเภอเมือง กำแพงเพชร