ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 51452010107
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสิรินภา นันต๊ะภาพ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Sirinapa Nantapap
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 14 หมู่ 4 ต. กล้วยแพะ  เมือง   จังหวัด ลำปาง  รหัสไปรษณีย์  52000
เบอร์โทรติดต่อ
 054-354225
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)
ระดับ
  ปริญญาโท
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  31-มีนาคม-2551
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.72
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่
  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่