ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
51452010107
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสิรินภา นันต๊ะภาพ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Sirinapa Nantapap  
หมู่โลหิต
  A  
เชื้อชาติ
  THAILAND  
สัญชาติ
  THAILAND 
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 14 หมู่ 4 ต. กล้วยแพะ  เมือง   จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์  52000
เบอร์โทรติดต่อ
  054-354225    
ความสามารถพิเศษ 
  - 
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  31-มีนาคม-2551
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.72
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่
  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่