ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
52452010102
     
ชื่อ - สกุล
  นายชิษณุพงศ์ บรรจง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr. Chitsanuong Banjong 
หมู่โลหิต
  B  
เชื้อชาติ
  THAILAND  
สัญชาติ
  THAILAND 
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 46 หมู่ 2  ต.บ้านงิ้ว   จังหวัด 57 รหัสไปรษณีย์  57170
เบอร์โทรติดต่อ
  -    
ความสามารถพิเศษ 
  - 
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.71
จากโรงเรียน/สถาบัน
  สถาบันราชภัฏเชียงราย
ตั้งอยู่ที่
  อ.เมือง 57