ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
52452010103
     
ชื่อ - สกุล
  นายสันท์ชัย นัยติ๊บ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr. Sanchai Nayyatip 
หมู่โลหิต
  O  
เชื้อชาติ
  THAILAND  
สัญชาติ
  THAILAND 
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 157/52 หมู่ 5 ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม   จังหวัด 50 รหัสไปรษณีย์  50180
เบอร์โทรติดต่อ
  053172116    
ความสามารถพิเศษ 
  ดนตรี,กีฬา 
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ค.บ.(เคมี)
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.78
จากโรงเรียน/สถาบัน
  สถาบันราชภัฎลำปาง
ตั้งอยู่ที่
  ต.ชมพู อ.เมือง 52