ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
52452010105
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาววนารี บุญกล้า
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Wanaree Boongla 
หมู่โลหิต
  A  
เชื้อชาติ
  THAILAND  
สัญชาติ
  THAILAND 
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 75 หมู่ 10 ต.เทพรักษา  อ.สังขะ   จังหวัด 32 รหัสไปรษณีย์  32150
เบอร์โทรติดต่อ
  08945105884    
ความสามารถพิเศษ 
  วาดภาพ.จับผ้าระบาย 
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.35
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ตั้งอยู่ที่
  อ.เมือง 32