ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 52452010105
ชื่อ - สกุล
  นางสาววนารี บุญกล้า
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Wanaree Boongla
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 75 หมู่ 10 ต.เทพรักษา  อ.สังขะ   จังหวัด 32  รหัสไปรษณีย์  32150
เบอร์โทรติดต่อ
 08945105884
ความสามารถพิเศษ 
  วาดภาพ.จับผ้าระบาย 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)
ระดับ
  ปริญญาโท
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.35
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ตั้งอยู่ที่
  อ.เมือง32