ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
52452010106
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาววิสิทธิ์ มนทอง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Wisit Monthong 
หมู่โลหิต
  B  
เชื้อชาติ
  THAILAND  
สัญชาติ
  THAILAND 
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 64 หมู่ 8 ต.โพธิ์กระสังข์  อ.ขุนหาญ   จังหวัด 33 รหัสไปรษณีย์  33150
เบอร์โทรติดต่อ
  0879579691    
ความสามารถพิเศษ 
    
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.68
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ตั้งอยู่ที่
  อ.เมือง 32