ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
52452010107
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาววรัญญา เผือกฟัก
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Waranya Peukfuk 
หมู่โลหิต
  A  
เชื้อชาติ
  THAILAND  
สัญชาติ
  THAILAND 
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 112 หมู่ 7 ถนนเสรีประชา ต.โชคชัย  อ.โชคชัย   จังหวัด 30 รหัสไปรษณีย์  30190
เบอร์โทรติดต่อ
  0872432247    
ความสามารถพิเศษ 
  คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ 
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.83
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ตั้งอยู่ที่
  อ.เมือง 32