ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
52452010108
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอรนุช กันธิยาใจ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Orranuch Kunthiyajai 
หมู่โลหิต
  O  
เชื้อชาติ
  THAILAND  
สัญชาติ
  THAILAND 
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 174/2 หมู่ 7 ต.ห้วยอ้อ  อ.ลอง   จังหวัด 54 รหัสไปรษณีย์  54150
เบอร์โทรติดต่อ
  0865289940    
ความสามารถพิเศษ 
    
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.22
จากโรงเรียน/สถาบัน
  สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่
  อ.เมือง 50