ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
52452010111
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาวเมษายน แก้วทุ่น
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Mesayon Kaewthun 
หมู่โลหิต
  O  
เชื้อชาติ
  THAILAND  
สัญชาติ
  THAILAND 
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 4 หมู่ 3 ต.หัวเมือง  อ.เมืองปาน   จังหวัด 52 รหัสไปรษณีย์  52240
เบอร์โทรติดต่อ
  085798355    
ความสามารถพิเศษ 
  ใช้คอมพิวเตอร์ 
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.79
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตั้งอยู่ที่
  ต.ชมพู อ.เมือง 52