ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540101
ชื่อ - สกุล
  นายเกียรติศักดิ์ ไชยวรรณ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr kiattisak chaiwan
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 97/1หมู่ที่2 ตำบลบ้านอ้อน  อำเภองาว   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52110
เบอร์โทรติดต่อ
 0871828754
ความสามารถพิเศษ 
  เล่นกีฬาฟุตบอล 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.03
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ตั้งอยู่ที่
  115 หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว 52