ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540102
ชื่อ - สกุล
  นางสาวชุติมา จันทร์แก้ววงค์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
   Chutima Chankaewwong
หมู่โลหิต
  
เชื้อชาติ
  
สัญชาติ
  
ศาสนา
  
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 155 หมู่ 8 ต.ชมพู  เมือง   จังหวัด ลำปาง  รหัสไปรษณีย์  52100
เบอร์โทรติดต่อ
 087-7254145
ความสามารถพิเศษ 
   
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.42
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
ตั้งอยู่ที่