ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540103
ชื่อ - สกุล
  นางสาวญามารัตน์ แปดนัด
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Yamarat Paednad
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 249 หมู่6 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52240
เบอร์โทรติดต่อ
 0821961712
ความสามารถพิเศษ 
  การคิดคำนวณ/คอมพิวเตอร์ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.48
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ลำปางกัลยาณี
ตั้งอยู่ที่
  224 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง52