ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540104
ชื่อ - สกุล
  นายณรงค์ฤทธิ์ อินทะ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Narongrit Inta
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 67/2 หมู่3 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52110
เบอร์โทรติดต่อ
 0869195710
ความสามารถพิเศษ 
  ศิลปะ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.96
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ตั้งอยู่ที่
  115 หมู่ที่5 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ. ลำปาง52