ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540105
ชื่อ - สกุล
  นายณัฐกานต์ จันทร์ทิพย์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr nuttakarn juntip
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 32/1 พระบาทซอย 3 ถ.พระบาท อ.พระบาท อ.เมือง     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52000
เบอร์โทรติดต่อ
 0837616423
ความสามารถพิเศษ 
  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี กีฬา 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  1.99
จากโรงเรียน/สถาบัน
  บุญวาทย์วิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่
  ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง