ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540106
ชื่อ - สกุล
  นางสาวดวงพร หมอช้าง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Daungporn Morchang
หมู่โลหิต
  AB
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 1 หมู่ที่10 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52240
เบอร์โทรติดต่อ
 088-4132634
ความสามารถพิเศษ 
  ร้องเพลง แต่งกลอน 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.78
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  156 หมู่ที่ 10 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 5224052