ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540107
ชื่อ - สกุล
  นายนครินทร์ พงษ์ศรีลา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr nakarin phongsrila
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 65/1 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำล้อม  ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52110
เบอร์โทรติดต่อ
 054-329733
ความสามารถพิเศษ 
  เล่นกีฬาฟุตบอล 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.15
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ประชารัฐธรรมคุณ
ตั้งอยู่ที่
  115 หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง52