ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540108
ชื่อ - สกุล
  นางสาวน้ำฝน ไชยแก้วเม
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Namfone Chaikaewmay
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 76/2 ม.1 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน     จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51110
เบอร์โทรติดต่อ
 0899521011
ความสามารถพิเศษ 
    
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.18
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ตั้งอยู่ที่
  ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง51