ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540109
ชื่อ - สกุล
  นางสาวนิตยา นันทะใจ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss nitaya nantajai
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 7/1 ม.8  ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52190
เบอร์โทรติดต่อ
 083-9413693
ความสามารถพิเศษ 
  กีฬา 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.83
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียน แม่สันวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร 52