ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540110
ชื่อ - สกุล
  นางสาวนิลนิกา แก้วปัญญา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Ninnika kaewpanya
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 23 หมู่ 2 บ้านสบแม่ทำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52210
เบอร์โทรติดต่อ
 087-3574630
ความสามารถพิเศษ 
  เล่นกีฬา กีฑา 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.44
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มัธยมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  ต.สบตุ๋ย อ.เมือง52