ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540112
ชื่อ - สกุล
  นางสาวพิมพ์ชนก ชาญสกุล
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss pimchanok chansakul
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ บ้านเลขที่10 ม.10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52240
เบอร์โทรติดต่อ
 0823907275
ความสามารถพิเศษ 
  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.30
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ทุ่งอุดมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  156 ม.10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน 52