ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540113
ชื่อ - สกุล
  นางสาวพิมลพร เมืองมูล
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss pimonporn mangmoon
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 63/1 หมู่ 6 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52190
เบอร์โทรติดต่อ
 0820313557
ความสามารถพิเศษ 
  กีฬา 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.57
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มัธยมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  ต.สบตุ๋ย อ.เมือง52