ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540114
ชื่อ - สกุล
  นางสาวแพรวรุ่ง ขันแปง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss prawrung kanpang
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 85/2 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา     จังหวัด 55  รหัสไปรษณีย์  55140
เบอร์โทรติดต่อ
 0844898258
ความสามารถพิเศษ 
  เล่นกีฬา 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.02
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรีบยนท่าวังผาพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา55