ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540116
ชื่อ - สกุล
  นางสาวราตรี เครือทราย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss ratree kruesai
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 103  ม.8 ต.เเม่มอก อ.เถิน   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52160
เบอร์โทรติดต่อ
 0849489130
ความสามารถพิเศษ 
  กีฬา 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.23
จากโรงเรียน/สถาบัน
  เวียงมอกวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  เถิน52