ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540117
ชื่อ - สกุล
  นางสาววรรณนิสา พุทธิมา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Wunnisa Puttima
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 207 ม.10 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52130
เบอร์โทรติดต่อ
 085-7598145
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.95
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนมัธยมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  326 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง52