ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540118
ชื่อ - สกุล
  นายสงกรานต์ ชุ่มเมืองเย็น
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr songkran chummuangyen
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 65 หมู่3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52240
เบอร์โทรติดต่อ
 0850367979
ความสามารถพิเศษ 
  เล่นกีฬา 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.17
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ทุ่งอุดมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  156 หมู่10 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน52