ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540119
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุนิสา หล้าพุฒ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss sunisa laput
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 53/1  ต.บ้านแลง อ.เมือง   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52000
เบอร์โทรติดต่อ
 0844808857
ความสามารถพิเศษ 
  อ่านหนังสือ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.22
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนเมืองมายวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  ต.บ้านแลง อ.เมือง52