ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540120
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุพรรณิกา คนภู
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Supannika Konpoo
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 182 หมู่ 2 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52120
เบอร์โทรติดต่อ
 054-834627
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.28
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  อ.แจ้ห่ม52