ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540121
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุรีย์รัตน์ อย่าเก่ง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss sureerat yakeng
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 84 หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านขอ อำเภอ เมืองปาน     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52240
เบอร์โทรติดต่อ
 088-2369397
ความสามารถพิเศษ 
  คำนวณ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.68
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ทุ่งอุดมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  156 หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านขอ อำเภอ เมืองปาน52