ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540122
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุวรรณา จริยา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mrs suwanna jariya
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 5/1ม.9 ต.ต้นธง อ.เมือง     จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51000
เบอร์โทรติดต่อ
 053522333
ความสามารถพิเศษ 
  คณิตศาสตร์ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.56
จากโรงเรียน/สถาบัน
  เฉลิมพระเกียรติ๔๘ พรรษา
ตั้งอยู่ที่
  5/1ม.9 ต.ต้นธง อ.เมือง 51