ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540123
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุวรรณณี ขจรจิตร์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss suwannee kachonchit
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 105 หมู่11 ตำบล บ้านขอ อำเภอ เมืองปาน     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52240
เบอร์โทรติดต่อ
 054-364023
ความสามารถพิเศษ 
  กล่าวสุนทรพจน์และคำนวณ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.92
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ทุ่งอุดมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  156 หมู่10 ตำบล บ้านขอ อำเภอ เมืองปาน52