ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540124
ชื่อ - สกุล
  นายอภิเชษฐ์ วงศ์ษา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Aphichet wongsa
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 6/5 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น     จังหวัด 54  รหัสไปรษณีย์  54160
เบอร์โทรติดต่อ
 087-1780385
ความสามารถพิเศษ 
  กีฬาฟุตบอล 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.54
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์
ตั้งอยู่ที่
  ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่54