ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540125
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอัญชลี เจริญศิลป์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Unchalee Charranzen
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 31/2 ม.1 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52130
เบอร์โทรติดต่อ
 054-284042
ความสามารถพิเศษ 
  วาดภาพ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.62
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มัธยมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  ต.สบตุ๋ย อ.เมือง 52