ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540126
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุนิษา จันทร์ดี
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Sunisa Jandee
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ บ้านทุ่งปงเรียน หมู่ 10 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52100
เบอร์โทรติดต่อ
 082-6953175
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.46
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มัธยมวิทยาลำปาง
ตั้งอยู่ที่
  326 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000ต่างประเทศ