ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540127
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอัจฉรา อภัยกาวี
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Atchara Apaikawee
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 189/1 ม.9 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่     จังหวัด 54  รหัสไปรษณีย์  54000
เบอร์โทรติดต่อ
 054645166
ความสามารถพิเศษ 
  กีฬา 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.27
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ถิ่นโอภาสวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  1 ม. 11 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่54