ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 53181540128
ชื่อ - สกุล
  นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
   Nilubon Intarat
หมู่โลหิต
  
เชื้อชาติ
  
สัญชาติ
  
ศาสนา
  
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 284 หมู่ 1 ต.บ่อแฮ้ว  เมือง   จังหวัด ลำปาง  รหัสไปรษณีย์  52100
เบอร์โทรติดต่อ
 0856204559
ความสามารถพิเศษ 
   
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.54
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนเขลางค์นคร
ตั้งอยู่ที่